คำแนะนำ/คู่มือ การใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

และหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับที่ คู่มือ ไฟล์
1 คำแนะนำเบื้องต้น
2 คู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
3 การแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
(การลงทะเบียน ยื่นคำฟ้อง ยื่นคำขอ/เอกสารพยานหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมศาล)
4 คำแนะนำการใช้งานการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประชาชน และหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 คำแนะนำการใช้งานการยื่นอุทธรณ์คำสั่งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6 คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThaiD
7 คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) ด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD
8 สื่อประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD
9 การเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD
ลำดับที่ ชื่อ Video Clip Link
1 วิธีการยื่นฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2 วิธีการยื่นคำให้การผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
 

© 2019 สำนักงานศาลปกครอง. All Rights Reserved.
Best viewed with Google Chrome 71 or IE 11.0