ข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
TERMS OF USE
1. ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานที่ศาลปกครองจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปโดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว
การปิด เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ อาจกระทำได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา บำรุงรักษา รักษาความปลอดภัย หรือเหตุผลความจำเป็นอื่นใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวผู้ลงทะเบียนสามารถใช้ช่องทางอื่นในการดำเนินการ ตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายอื่น รวมทั้งข้อกำหนดการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2. สำนักงานศาลปกครองเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือแสวงหาประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานศาลปกครอง
3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องใช้งานระบบงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องไม่ดำเนินการใดอันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการละเมิดต่อกฎหมายไม่ว่าในทางใด ๆ
5. ผู้ลงทะเบียนต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นความลับ การนำชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านของผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้ลงทะเบียนได้ลงลายมือชื่อหรือรับรองข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั้น
6. กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ศาลอาจมีคำสั่งให้ระงับการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้นั้นได้ เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการระงับการใช้ของผู้นั้นไปก่อนได้ แล้วรายงานศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไป
 
 

© 2019 สำนักงานศาลปกครอง. All Rights Reserved.
Best viewed with Google Chrome 71 or IE 11.0