กำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง
e-Administrative Case Period Tracking

e-Administrative Case Period Tracking

การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานคดีปกครอง ตุลาการและคู่กรณีสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้
กรณีมีเหตุพิเศษตุลาการเจ้าของสำนวนสามารถปรับกำหนดระยะเวลาได้
รายงานพร้อมระบุเหตุผลในกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาต่อผู้บริหารศาลเพื่อสั่งการ
และต้องแจ้งคู่กรณีให้ทราบพร้อมกำหนดระยะเวลาใหม่
 

© 2023 สำนักงานศาลปกครอง. All Rights Reserved.
Best viewed with Google Chrome 71 or IE 11.0